logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Nghị định 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC

QCVN 06:2022/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Cháy Cho Nhà và Công Trình

Quy chuẩn QCVN 06:2022 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao 150m hoặc có đến 3 tầng hầm

QCVN 01:2021/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Quy Hoạch Xây Dựng

QCVN 01:2021/BXD quy định về các giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng...

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn chung và hướng dẫn chi tiếp áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

NFPA 13-2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động bao gồm các nội dung rất hay như: đặc tính kỹ thuật của hệ thống nước; (2) Sprinklers; (3...

Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014

Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

Tiêu chuẩn ASHRAE 180-2012

Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems

Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013

Climatic Data for Building Design Standards

Map