QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư - QCVN 04:2019/BXD. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020

NFPA 13-2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động bao gồm các nội dung rất hay như: đặc tính kỹ thuật của hệ thống nước; (2) Sprinklers; (3...

Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014

Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

Tiêu chuẩn ASHRAE 180-2012

Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems

Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013

Climatic Data for Building Design Standards

Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible

SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible - Tái bản lần thứ 3 năm 2005

Tiêu chuẩn SMACNA CAD

SMACNA CAD - Tái bản lần thứ 2 năm 2001

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí

Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1-2016

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality