logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn chung và hướng dẫn chi tiếp áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí

Map