• Tiếng Việt
 • English
 • Quy chuẩn kỹ thuật QCVN

  • QCVN 06:2022/BXD – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Cháy Cho Nhà và Công Trình

   Quy chuẩn QCVN 06:2022 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng

   Download
  • QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

   QCVN 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao 150m hoặc có đến 3 tầng hầm

   Download
  • QCVN 01:2021/BXD – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Quy Hoạch Xây Dựng

   QCVN 01:2021/BXD quy định về các giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng...

   Download