logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Quy phạm trang bị điện - Download full 8 phần

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN

Quy phạm trang bị điện được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp gồm các phần:

 1. Phần I: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006.
 2. Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006.
 3. Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006.
 4. Phần IV: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006.

Quy phạm trang bị điện full 8 phần

Quy phạm trang bị điện - Phạm vi áp dụng

 • Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng trong toàn ngành điện, thống nhất áp dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các công trình điện.
 • Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.

Trang bị điện là gì?

Trang bị điện là tập hợp và kết nối các thiết bị điện dùng để sản xuất, biến đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng. Các trang bị điện trong quy phạm được chia thành 2 loại:

 • Loại có điện áp đến 1kV
 • Loại có điện áp trên 1kV

Trang bị điện ngoài trời bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt ở ngoài trời.

 • Trang bị điện ngoài trời kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo vệ để chống tiếp xúc trực tiếp và không được che chắn, ngăn ngừa tác động của môi trường.
 • Trang bị điện ngoài trời kiểu kín: bao gồm các thiết bị điện có vỏ bọc để chống tiếp xúc trực tiếp và tác động của môi trường.

Trang bị điện trong nhà bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt trong nhà hoặc phòng kín.

 • Trang bị điện trong nhà kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo vệ hoàn toàn để chống tiếp xúc trực tiếp.
 • Trang bị điện trong nhà kiểu kín: bao gồm các thiết bị được bảo vệ hoàn toàn để chống tiếp xúc trực tiếp.

Quy phạm trang bị điện Phần I: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006

Quy phạm trang bị điện phần 1Nội dung Quy phạm phần I: 11 TCN-18-2006 gồm 7 chương như sau:

 • Chương I.1: Phần chung
 • Chương I.2: Lưới điện và cung cấp điện
 • Chương I.3: Chọn thiết bị dây dẫn
 • Chương I.4: Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch
 • Chương I.5: Đếm điện năng
 • Chương I.6: Đo điện
 • Chương I.7: Nối đất

Download quy phạm trang bị điện phần I

Quy phạm trang bị điện Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006

Quy phạm trang bị điện phần 2Nội dung Quy phạm phần II: 11 TCN-19-2006 gồm 5 chương như sau:

 • Chương II.1: Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1 KV
 • Chương II.2: Hệ dẫn điện điện áp đến 35 KV
 • Chương II.3: Đường cáp lực điện áp đến 220 KV
 • Chương II.4: Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1 KV
 • Chương II.5: Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1 KV đến 500 KV

Download quy phạm trang bị điện phần II

Quy phạm trang bị điện Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006

Quy phạm trang bị điện phần 3Nội dung Quy phạm phần III: 11 TCN-20-2006 gồm 3 chương như sau:

 • Chương III.1: Trang bị phân phối điện điện áp đến 1 KV
 • Chương III.2: Trang bị phân phối và trạm biến áp điện áp trên 1 KV
 • Chương III.3: Thiết bị ắc quy

Download quy phạm trang bị điện phần III

Quy phạm trang bị điện Phần IV: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006

Quy phạm trang bị điện phần 4Nội dung Quy phạm phần IV: 11 TCN-21-2006 gồm 4 chương như sau:

 • Chương IV.1: Bảo vệ lưới điện điện áp đến 1KV
 • Chương IV.2: Bảo vệ rơle
 • Chương IV.3: Tự động hoá và điều khiển từ xa
 • Chương IV.4: Mạch điện nhị thứ

Download quy phạm trang bị điện phần IV

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện được ban hành theo Thông Tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương gồm các phần sau:

 • Phần V: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện. Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT
 • Phần VI: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện. Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT
 • Phần VII: Thi công các công trình điện. Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT

Các phần I, II, III, IV đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện. Ký hiệu QCVN QTĐ-5:2009/BCT

Quy phạm trang bị điện phần 5Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: QCVN QTĐ-5:2009/BCT gồm 4 phần như sau:

 • Phần I: Quy định chung
 • Phần II: Trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện
 • Phần III: Các nhà máy thủy điện
 • Phần IV: Nhà máy nhiệt điện

Download quy phạm trang bị điện tập V

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện. Ký hiệu QCVN QTĐ-6:2009/BCT

Quy phạm trang bị điện phần 6Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 6: QCVN QTĐ-6:2009/BCT gồm 7 phần như sau:

 • Phần I: Điều khoản chung
 • Phần II: Cơ cấu tổ chức
 • Phần III: Mặt bằng, nhà cửa của nhà máy điện và lưới điện
 • Phần IV: Công trình thủy công, nguồn nước, hệ thống thủy lực
 • Phần V: Các thiết bị cơ nhiệt của nhà máy điện
 • Phần VI: Thiết bị điện của nhà máy điện và lưới điện
 • Phần VII: Chỉ huy điều độ - Thao tác

Download quy phạm trang bị điện tập VI

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 7: Thi công các công trình điện. Ký hiệu QCVN QTĐ-7:2009/BCT

Quy phạm trang bị điện phần 7Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 7: QCVN QTĐ-7:2009/BCT gồm 8 chương như sau:

 • Chương I: Quy định chung
 • Chương II: Các quy định kỹ thuật chung
 • Chương III: Lắp đặt hệ thống phân phối và trạm biến áp
 • Chương IV: Các thiết bị điện chiếu sáng
 • Chương V: Hệ thống nối đất
 • Chương VI: Cách đặt dây dẫn điện
 • Chương VII: Các đường cáp ngầm
 • Chương VIII: Đường dây tải điện trên không (ĐDK) - Điện áp tới 500KV

Download quy phạm trang bị điện tập VII

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp. Ký hiệu QCVN QTĐ-8:2010/BCT

Quy phạm trang bị điện phần 8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 8 được ban hành theo Thông Tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương gồm các phần sau:

Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 8: QCVN QTĐ-8:2010/BCT gồm 4 chương như sau:

 • Chương I: Quy định chung
 • Chương II: Các đặc tính sử dụng chính của hệ thống trang thiết bị điện
 • Chương III: Bảo vệ trang thiết bị điện
 • Chương IV: Lựa chọn và lắp đặt các trang thiết bị điện

Download quy phạm trang bị điện tập VIII

Tham khảo bài viết "Tổng hợp tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống điện - điện nhẹ cho nhà và các công trình xây dựng cập nhật mới nhất"

Tham khảo khóa học thiết kế hệ thống điện công trình, áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành

Chia sẻ:
Map