• Tiếng Việt
 • English
 • Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống HVAC đã khai giảng

  Tổng hợp hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (khóa học thiết kế hệ thống HVAC) và khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao do kỹ sư Vương Cam trực tiếp hướng dẫn đã khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS từ năm 2014 đến năm 2024

  Mục lục bài viết

  Khai giảng năm 2024

  Khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao – K2

  Khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao Vương Cam K2-2024

  Chiller nâng cao K2-2024 (Offline)

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K15

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K15-2024

  Online K15-2024

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC Online K15-2024

  Online K15-2024

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K14

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K14-2024

  Online K14-2024

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K14-2024

  Online K14-2024

  Khai giảng năm 2023

  Khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao – K1

  Khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao

  Chiller nâng cao K1-2023 (Offline)

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K12

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online kỹ sư Vương Cam K12-2023

  Online K12-2023

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K12-2023

  Online K12-2023

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K11

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online kỹ sư Vương Cam K11-2023

  Online K11-2023

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online kỹ sư Vương Cam K11-2023

  Online K11-2023

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K10

  lớp học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K10-2023

  Online K10-2023

  lớp học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K10-2019

  Online K10-2023

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K09

  lớp học thiết kế hệ thống HVAC Online K09-2023

  Online K09-2023

  training thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K09-2023

  Online K09-2023

  Khai giảng năm 2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K08

  training thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K08-2023

  Online K08-2023

  training thiết kế hệ thống HVAC Online K08-2023

  Online K08-2023

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K07

  hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K07-2022

  Online K07-2022

  hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K07-2022

  Online K07-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K06

  hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC Online K06-2022

  Online K06-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K05

  đào tạo thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K05-2022

  Online K05-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K04

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K04-2022

  Online K04-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K03

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC Online K03-2022

  Online K03-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K02

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió Online K02-2022

  Online K02-2022

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online – K01

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió Online K01-2021

  Online K01-2021

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K01-2021

  Online K01-2021

  Khai giảng năm 2021

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K37 – K38

  hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K37-K38

  Offline K37-K38-2021

  training thiết kế hệ thống HVAC K37-K38

  Offline K37-K38-2021

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K36

  hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K36-2021

  Offline K36-2021

  hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC K36-2021

  Offline K36-2021

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K35

  đào tạo thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K35-2021

  Offline K35-2021

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K35-2021

  Offline K35-2021

  Khai giảng năm 2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K34

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC K34-2020

  Offline K34-2020

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K34-2020

  Offline K34-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K33

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K33-2020

  Offline K33-2020

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC K33-2020

  Offline K33-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K32

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió kỹ sư Vương Cam K32-2020

  Offline K32-2020

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió kỹ sư Vương Cam K32-2020

  Offline K32-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K31

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC kỹ sư Vương Cam K31-2020

  Offline K31-2020

  lớp học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K31-2020

  Offline K31-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K30

  lớp học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K30-2020

  Offline K30-2020

  training thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K30-2020

  Offline K30-2020

  training thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K30-2020

  Offline K30-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K29

  hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K29-2020

  Offline K29-2020

  hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K29-2020

  Offline K29-2020

  training thiết kế hệ thống HVAC K29-2020

  Offline K29-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K28

  đào tạo thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K28-2020

  Offline K28-2020

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K28-2020

  Offline K28-2020

  hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC K28-2020

  Offline K28-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K27

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC K27-2020

  Offline K27-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K26

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K26-2020

  Offline K26-2020

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K26-2020

  Offline K26-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K25

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió kỹ sư Vương Cam K25-2020

  Offline K25-2020

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC K25-2020

  Offline K25-2020

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K24

  Khai giảng năm 2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K23

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió kỹ sư Vương Cam K23-2019

  Offline K23-2019

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC kỹ sư Vương Cam K23-2019

  Offline K23-2019

  lớp học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K23-2019

  Offline K23-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K22

  lớp học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K22-2019

  Offline K22-2019

  lớp học thiết kế hệ thống HVAC K22-2019

  Offline K22-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K21

  hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K21-2019

  Offline K21-2019

  training thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K21-2019

  Offline K21-2019

  training thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K21-2019

  Offline K21-2019

  training thiết kế hệ thống HVAC K21-2019

  Offline K21-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K20

  đào tạo thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K20-2019

  Offline K20-2019

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K20-2019

  Offline K20-2019

  hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K20-2019

  Offline K20-2019

  hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC K20-2019

  Offline K20-2019

  Khai giảng năm 2018

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K19

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC K19-2019

  Offline K19-2019

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K19-2019

  Offline K19-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K18

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K18-2019

  Offline K18-2019

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC K18-2019

  Offline K18-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K17

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió kỹ sư Vương Cam K17-2018

  Offline K17-2019

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió kỹ sư Vương Cam K17-2018

  Offline K17-2019

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC kỹ sư Vương Cam K17-2018

  Offline K17-2019

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K16

  lớp học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K16-2018

  Offline K16-2018

  lớp học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K16-2018

  Offline K16-2018

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K15

  lớp học thiết kế hệ thống HVAC K15-2018

  Offline K15-2018

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K14

  training thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K14-2018

  Offline K14-2018

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K13

  training thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K13-2018

  Offline K13-2018

  training thiết kế hệ thống HVAC K13-2018

  Offline K13-2018

  Khai giảng năm từ 2014 – 2017

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K12

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K11

  hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K11-2017

  Offline K11-2017

  hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K11-2017

  Offline K11-2017

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K10

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K09

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K08

  đào tạo thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K08-2017

  Offline K08-2017

  hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC K08-2017

  Offline K08-2017

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K07

  đào tạo thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K07-2016

  Offline K07-2016

  đào tạo thiết kế hệ thống HVAC K07-2016

  Offline K07-2016

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K06

  khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió K06-2016

  Offline K06-2016

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió K06-2016

  Offline K06-2016

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline – K05

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC K05-2016

  Offline K05-2016

  Tham khảo khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (thiết kế hệ thống HVAC) từ cơ bản đến nâng cao thực hành trên các dự án thực tế do kỹ sư Vương Cam trực tiếp hướng dẫn

  TIN tức LIÊN QUAN

  Tin hoạt động đào tạo

  Các cảm nhận, review đánh giá của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió của KS. Vương Cam

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy đã khai giảng

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điện - điện nhẹ công trình và nhà cao tầng đã khai giảng