• Tiếng Việt
 • English
 • 23/04/2024

  Tổng hợp tiêu chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình mới nhất năm 2024

  Tổng hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, tiêu chuẩn thiết kế hồ bơi, tiêu chuẩn hệ thống tưới tiêu đầy đủ và mới nhất năm 2023

  Tổng hợp các quy chuẩn QCVN hệ thống cấp thoát nước, bạn có thể tham khảo và tải về tại link sau: https://hvacdesign.vn/blogs/cam-nang-kien-thuc/tong-hop-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-xay-dung-va-co-dien-cap-nhat-moi-nhat

  Mục lục bài viết

  Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp thoát nước

  Tiêu chuẩn TCVN thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước

  1. TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 tại đây

  2. TCVN 4037:2012 – Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4037:2012 tại đây

  3. TCVN 4038:2012 – Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4038:2012 tại đây

  4. TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 tại đây

  5. TCXDVN 51:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCXDVN 51:2008 tại đây

  6. TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 tại đây

  7. TCVN 4513:1988 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 tại đây

  8. TCVN 4474:1987 – Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4474:1987 tại đây

  9. TCVN 12112:2019 – Sân bay dân dụng – Hệ thống thoát nước – Yêu cầu thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12112:2019 tại đây

  10. TCVN 5673:2012 – Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công

  Tải tiêu chuẩn TCVN 5673:2012 tại đây

  11. TCVN 3989:2012 – Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

  Tải tiêu chuẩn TCVN 3989:2012 tại đây

  12. TCVN 10334:2014 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10334:2014 tại đây

  13. TCVN 4519:1988 – Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm nghiệm thu và thi công

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4519:1988 tại đây

  14. TCVN 5576:1991 – Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật

  Tải tiêu chuẩn TCVN 5576:1991 tại đây

  15. TCVN 12639:2021 – Chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trong hệ thống cấp nước và yêu cầu chung của thiết bị ngăn chặn ô nhiễm do dòng chảy ngược

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12639:2021 tại đây

  16. TCVN 5502:2003 – Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

  Tải tiêu chuẩn TCVN 5502:2003 tại đây

  Tiêu chuẩn TCVN hệ thống ống trong cấp thoát nước

  Tiêu chuẩn hệ thống ống trong cấp thoát nước

  1. TCVN 12304:2018 – Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polyetylen (PE)

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12304:2018 tại đây

  2. TCVN 12305:2018 – Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polypropylen (PP)

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12305:2018 tại đây

  3. TCVN 12307:2018 – Hệ thống ống bằng chất dẻo – Phương pháp thử độ bền kéo của tổ hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng bằng chất dẻo

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12307:2018 tại đây

  4. TCVN 11821-1:2017 – Hệ thống ống chất dẻo thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp – Hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 1: Yêu cầu vật liệu và tiêu chí tính năng cho ống, phụ tùng và hệ thống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 11821-1:2017 tại đây

  5. TCVN 11821-2:2017 – Hệ thống ống chất dẻo thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp – Hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 2: Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài nhẵn, Kiểu A

  Tải tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017 tại đây

  6. TCVN 11704:2016 – Hệ thống mối nối hãm dùng cho đường ống gang dẻo – Quy tắc thiết kế và thử kiểu

  Tải tiêu chuẩn TCVN 11704:2016 tại đây

  7. TCVN 11221:2015 – Ống thép cho đường nước và đường nước thải

  Tải tiêu chuẩn TCVN 11221:2015 tại đây

  8. TCVN 10097-2:2013 – Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 2: Ống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-2:2013 tại đây

  9. TCVN 10097-5:2013 – Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-5:2013 tại đây

  10. TCVN 10097-7:2013 – Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-7:2013 tại đây

  11. TCVN 10098-1:2013 – Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 1: Quy định chung

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-1:2013 tại đây

  12. TCVN 10098-2:2013 – Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 2: Ống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-2:2013 tại đây

  13. TCVN 10098-3:2013 – Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 3: Phụ tùng

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-3:2013 tại đây

  14. TCVN 10098-5:2013 – Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-5:2013 tại đây

  15. TCVN 10177:2013 – Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10177:2013 tại đây

  16. TCVN 10179:2013 – Ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang – Loạt có đầu bị bao

  Tải tiêu chuẩn TCVN 10179:2013 tại đây

  17. TCVN 9113:2012 – Ống bê tông cốt thép thoát nước

  Tải tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 tại đây

  18. TCVN 8491-1:2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 1: Quy định chung

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-1:2011 tại đây

  19. TCVN 8491-2:2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 2: Ống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 tại đây

  20. TCVN 8491-3:2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 3: Phụ tùng

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-3:2011 tại đây

  21. TCVN 8491-4:2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 4: Van

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-4:2011 tại đây

  22. TCVN 8491-5:2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-5:2011 tại đây

  23. TCVN 8779-1:2011 – Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-1:2011 tại đây

  24. TCVN 8779-2:2011 – Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 2: Yêu cầu lắp đặt

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-2:2011 tại đây

  25. TCVN 8779-3:2011 – Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-3:2011 tại đây

  26. TCVN 7305-1:2008 – Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 1: Quy định chung

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-1:2008 tại đây

  27. TCVN 7305-2:2008 – Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 2: Ống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 tại đây

  28. TCVN 7305-3:2008 – Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 3: Phụ tùng

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-3:2008 tại đây

  29. TCVN 7305-5:2008 – Hệ thống ống nhựa – Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-5:2008 tại đây

  30. TCVN 7972:2008 – Vật liệu kim loại – Đường ống bằng gang dẻo – Thử thuỷ tĩnh sau khi lắp đặt

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7972:2008 tại đây

  Tiêu chuẩn TCVN về chất lượng nước – nước thải

  Tiêu chuẩn TCVN về nước thải

  1. TCVN 5945:2010 – Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

  Tải tiêu chuẩn TCVN 5945:2010 tại đây

  2. TCVN 7733:2007 – Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7733:2007 tại đây

  3. TCVN 7382:2004 – Chất lượng nước – Nước thải bệnh viện – Tiêu chuẩn thải

  Tải tiêu chuẩn TCVN 7382:2004 tại đây

  4. TCVN 5999:1995 – Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn lấy mẫu nước thải

  Tải tiêu chuẩn TCVN 5999:1995 tại đây

  5. TCVN 4560:1988 – Nước thải – Phương pháp xác định hàm lượng cặn

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4560:1988 tại đây

  Tiêu chuẩn TCVN thiết kế hồ bơi

  Tiêu chuẩn TCVN thiết kế hồ bơi

  1. TCVN 12187-3:2018 – Thiết bị bể bơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước/khí phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12187-3:2018 tại đây

  2. TCVN 12187-1:2017 – Thiết bị bể bơi – Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12187-1:2017 tại đây

  3. TCVN 4260:2012 – Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế

  Tải tiêu chuẩn TCVN 4260:2012 tại đây

  Tiêu chuẩn TCVN về hệ thống tưới và hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới

  Tiêu chuẩn TCVN về hệ thống tưới tiêu

  1. TCVN 12180-1:2017 – Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới – Phần 1: Cơ sở của một dự án tái sử dụng cho tưới

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-1:2017 tại đây

  2. TCVN 12180-2:2017 – Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới – Phần 2: Xây dựng dự án

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-2:2017 tại đây

  3. TCVN 12180-3:2017 – Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới – Phần 3: Các hợp phần của dự án tái sử dụng cho tưới

  Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-3:2017 tại đây

  4. TCVN 9170:2012 – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa

  Tải tiêu chuẩn TCVN 9170:2012 tại đây

  5. TCVN 9169:2012 – Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt

  Tải tiêu chuẩn TCVN 9169:2012 tại đây

  6. TCVN 8641:2011 – Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm

  Tải tiêu chuẩn TCVN 8641:2011 tại đây

  Tham khảo quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực cơ điện; tiêu chuẩn hệ thống PCCC; tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống điều hòa không khí, thông gió để áp dụng các quy định này vào các dự án của bạn.

  1. Tổng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng, cơ điện cập nhật mới nhất

  2. Tổng hợp tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió cập nhật mới nhất

  3. Tổng hợp tiêu chuẩn PCCC cập nhật mới nhất năm 2023

  Bạn đang là sinh viên, kỹ sư, quản lý cơ điện đang muốn đột phá kiến thức và tìm hiểu các khóa học tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS?

  Tư vấn miễn phí