logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Tổng hợp tiêu chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình mới nhất năm 2024

Tổng hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, tiêu chuẩn thiết kế hồ bơi, tiêu chuẩn hệ thống tưới tiêu đầy đủ và mới nhất năm 2024

Tổng hợp các quy chuẩn QCVN hệ thống cấp thoát nước, bạn có thể tham khảo và tải về tại link sau: https://hvacdesign.vn/blogs/cam-nang-kien-thuc/tong-hop-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-xay-dung-va-co-dien-cap-nhat-moi-nhat

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Tiêu chuẩn TCVN thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước

1. TCVN 13606:2023 - Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 tại đây

2. TCVN 4037:2012 - Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

Tải tiêu chuẩn TCVN 4037:2012 tại đây

3. TCVN 4038:2012 - Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

Tải tiêu chuẩn TCVN 4038:2012 tại đây

4. TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 tại đây

5. TCXDVN 51:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCXDVN 51:2008 tại đây

6. TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 tại đây

7. TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 tại đây

8. TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 4474:1987 tại đây

9. TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 12112:2019 tại đây

10. TCVN 5673:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

Tải tiêu chuẩn TCVN 5673:2012 tại đây

11. TCVN 3989:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

Tải tiêu chuẩn TCVN 3989:2012 tại đây

12. TCVN 10334:2014 - Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh

Tải tiêu chuẩn TCVN 10334:2014 tại đây

13. TCVN 4519:1988 - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm nghiệm thu và thi công

Tải tiêu chuẩn TCVN 4519:1988 tại đây

14. TCVN 5576:1991 - Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

Tải tiêu chuẩn TCVN 5576:1991 tại đây

15. TCVN 12639:2021 - Chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trong hệ thống cấp nước và yêu cầu chung của thiết bị ngăn chặn ô nhiễm do dòng chảy ngược

Tải tiêu chuẩn TCVN 12639:2021 tại đây

16. TCVN 5502:2003 - Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

Tải tiêu chuẩn TCVN 5502:2003 tại đây

Tiêu chuẩn TCVN hệ thống ống trong cấp thoát nước

Tiêu chuẩn về hệ thống ống cấp thoát nước nhà và công trình

1. TCVN 12304:2018 - Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polyetylen (PE)

Tải tiêu chuẩn TCVN 12304:2018 tại đây

2. TCVN 12305:2018 - Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polypropylen (PP)

Tải tiêu chuẩn TCVN 12305:2018 tại đây

3. TCVN 12307:2018 - Hệ thống ống bằng chất dẻo – Phương pháp thử độ bền kéo của tổ hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng bằng chất dẻo

Tải tiêu chuẩn TCVN 12307:2018 tại đây

4. TCVN 11821-1:2017 - Hệ thống ống chất dẻo thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp – Hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 1: Yêu cầu vật liệu và tiêu chí tính năng cho ống, phụ tùng và hệ thống

Tải tiêu chuẩn TCVN 11821-1:2017 tại đây

5. TCVN 11821-2:2017 - Hệ thống ống chất dẻo thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp – Hệ thống ống thành kết cấu bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 2: Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài nhẵn, Kiểu A

Tải tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017 tại đây

6. TCVN 11704:2016 - Hệ thống mối nối hãm dùng cho đường ống gang dẻo – Quy tắc thiết kế và thử kiểu

Tải tiêu chuẩn TCVN 11704:2016 tại đây

7. TCVN 11221:2015 - Ống thép cho đường nước và đường nước thải

Tải tiêu chuẩn TCVN 11221:2015 tại đây

8. TCVN 10097-2:2013 - Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống

Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-2:2013 tại đây

9. TCVN 10097-5:2013 - Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-5:2013 tại đây

10. TCVN 10097-7:2013 - Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp

Tải tiêu chuẩn TCVN 10097-7:2013 tại đây

11. TCVN 10098-1:2013 - Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 1: Quy định chung

Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-1:2013 tại đây

12. TCVN 10098-2:2013 - Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 2: Ống

Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-2:2013 tại đây

13. TCVN 10098-3:2013 - Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-3:2013 tại đây

14. TCVN 10098-5:2013 - Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

Tải tiêu chuẩn TCVN 10098-5:2013 tại đây

15. TCVN 10177:2013 - Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước

Tải tiêu chuẩn TCVN 10177:2013 tại đây

16. TCVN 10179:2013 - Ống và phụ tùng nối ống thoát nước bằng gang - Loạt có đầu bị bao

Tải tiêu chuẩn TCVN 10179:2013 tại đây

17. TCVN 9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước

Tải tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 tại đây

18. TCVN 8491-1:2011 - Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 1: Quy định chung

Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-1:2011 tại đây

19. TCVN 8491-2:2011 - Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 2: Ống

Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 tại đây

20. TCVN 8491-3:2011 - Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-3:2011 tại đây

21. TCVN 8491-4:2011 - Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 4: Van

Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-4:2011 tại đây

22. TCVN 8491-5:2011 - Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

Tải tiêu chuẩn TCVN 8491-5:2011 tại đây

23. TCVN 8779-1:2011 - Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-1:2011 tại đây

24. TCVN 8779-2:2011 - Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng - Phần 2: Yêu cầu lắp đặt

Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-2:2011 tại đây

25. TCVN 8779-3:2011 - Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy - Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng - Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

Tải tiêu chuẩn TCVN 8779-3:2011 tại đây

26. TCVN 7305-1:2008 - Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 1: Quy định chung

Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-1:2008 tại đây

27. TCVN 7305-2:2008 - Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống

Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 tại đây

28. TCVN 7305-3:2008 - Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-3:2008 tại đây

29. TCVN 7305-5:2008 - Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống

Tải tiêu chuẩn TCVN 7305-5:2008 tại đây

30. TCVN 7972:2008 - Vật liệu kim loại - Đường ống bằng gang dẻo - Thử thuỷ tĩnh sau khi lắp đặt

Tải tiêu chuẩn TCVN 7972:2008 tại đây

Tiêu chuẩn TCVN về chất lượng nước - nước thải

Tiêu chuẩn TCVN về chất lượng nước và nước thải

1. TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

Tải tiêu chuẩn TCVN 5945:2010 tại đây

2. TCVN 7733:2007 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Tải tiêu chuẩn TCVN 7733:2007 tại đây

3. TCVN 7382:2004 - Chất lượng nước - Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải

Tải tiêu chuẩn TCVN 7382:2004 tại đây

4. TCVN 5999:1995 - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải

Tải tiêu chuẩn TCVN 5999:1995 tại đây

5. TCVN 4560:1988 - Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng cặn

Tải tiêu chuẩn TCVN 4560:1988 tại đây

Tiêu chuẩn TCVN thiết kế hồ bơi

Tiêu chuẩn TCVN thiết kế hồ bơi

1. TCVN 12187-3:2018 - Thiết bị bể bơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước/khí phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước

Tải tiêu chuẩn TCVN 12187-3:2018 tại đây

2. TCVN 12187-1:2017 - Thiết bị bể bơi – Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Tải tiêu chuẩn TCVN 12187-1:2017 tại đây

3. TCVN 4260:2012 - Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

Tải tiêu chuẩn TCVN 4260:2012 tại đây

Tiêu chuẩn TCVN về hệ thống tưới và hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới

Tiêu chuẩn TCVN hệ thống tưới tiêu

1. TCVN 12180-1:2017 - Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 1: Cơ sở của một dự án tái sử dụng cho tưới

Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-1:2017 tại đây

2. TCVN 12180-2:2017 - Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 2: Xây dựng dự án

Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-2:2017 tại đây

3. TCVN 12180-3:2017 - Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 3: Các hợp phần của dự án tái sử dụng cho tưới

Tải tiêu chuẩn TCVN 12180-3:2017 tại đây

4. TCVN 9170:2012 - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa

Tải tiêu chuẩn TCVN 9170:2012 tại đây

5. TCVN 9169:2012 - Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt

Tải tiêu chuẩn TCVN 9169:2012 tại đây

6. TCVN 8641:2011 - Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm

Tải tiêu chuẩn TCVN 8641:2011 tại đây

Tham khảo quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực cơ điện; tiêu chuẩn hệ thống PCCC; tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống điều hòa không khí, thông gió để áp dụng các quy định này vào các dự án của bạn.

  1. Tổng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng, cơ điện cập nhật mới nhất

  2. Tổng hợp tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió cập nhật mới nhất

  3. Tổng hợp tiêu chuẩn PCCC cập nhật mới nhất năm 2023

Chia sẻ:
Map